Psychologen

Wat is een psycholoog, orthopedagoog  en spelcounselor en wat doet hij/zij?


Klinische psycholoog houdt zich bezig met de psychologische kennis en praktijk die gebruikt worden bij cliënten met problemen rond hun gezondheid of welzijn. Het kan daarbij gaan om relatief vaak voorkomende emotionele problemen (bijv. angst of stress,...), gedragsproblemen (bijv. agressie,...) en relatieproblemen of om minder vaak voorkomende gedragsstoornissen en psychische stoornissen. Het doel van klinisch psychologen is om hun cliënten van die problemen af te helpen of op zijn minst te helpen er beter mee om te kunnen gaan zodat de negatieve impact ervan vermindert.

De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholgen zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen: diagnostiek, therapie en preventie. De klinische psychologen houden zich bezig met de eerste opvang van cliënten (intake, diagnostiek en indicatiestelling), met crisisinterventie, psychosociale begeleiding, consultatie, counseling en psychotherapie.


Een Orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen/jeugdigen en ondersteunt ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen/jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Je kan bij een orthopedagoog terecht voor advies/begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind/jongere. Ook diagnostisch onderzoek zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrags- en leerproblemen kan tot de taken van een orthopedagoog behoren. 


Een spelcounselor begeleidt kinderen met uiteenlopende psychosociale problemen ( zoals angst, echtscheiding, hechting, pestproblematiek, rouw,...). Het spel van het kind staat centraal tijdens de begeleiding. Spel is immers een natuurlijke uiting van het kind want in het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt en welke problemen het ervaart. Spel geeft het kind ook de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag.

De spelcounselor volgt het kind in zijn spel, probeert de speeltaal van het kind te begrijpen en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Zo krijgt kind mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en om emotionele en cognitieve inzichten te verwerven.